Statut

STATUT  STOWARZYSZENIA

Lubelska  Regionalna  Organizacja  Turystyczna

(tekst jednolity)

 

PREAMBUŁA

Mając na uwadze szerszą, bardziej konkurencyjną i odpowiadającą oczekiwaniom rynku
ofertę turystyczną Województwa Lubelskiego; w celu osiągnięcia optymalnych efektów
gospodarczych i społecznych; poprzez spójne i skoordynowane działania jednostek
samorządu terytorialnego, gospodarczego i innych zainteresowanych podmiotów,
postanawia się powołać

„Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną”

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Lubelska ‚Regionalna Organizacja Turystyczna zwane dalej „Organizacją” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
  o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 20, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 3. Terenem działania Organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów organizacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Siedzibą władz Organizacji jest miasto Lublin.
 5. Organizacja dla potrzeb realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.
 6. Organizacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.
 7. Organizacja używa pieczęci z napisem: Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna i może posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Organizacja wykonuje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

ROZDZIAŁ II


Cele, zadania i zakres działania Organizacji

§ 2

Celem działania Organizacji jest:

a)      kreowanie wizerunku województwa lubelskiego w kraju i zagranicą jako regionu atrakcyjnego turystycznie;

b)      integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki w województwie lubelskim;

c)      podejmowanie działań na rzecz wzrostu liczby turystów odwiedzających województwo lubelskie;

d)     podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy jakości infrastruktury turystycznej w województwie lubelskim;

e)      koordynowanie działań promocyjnych w województwie lubelskim;

f)       pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki w województwie lubelskim;

g)      tworzenie platformy współpracy organów administracji rządowej i samorządowej, organów samorządu gospodarczego i zawodowego, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń turystycznych i innych podmiotów realizujących zadania w zakresie promocji i rozwoju turystyki w województwie lubelskim;

h)      inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w województwie lubelskim.

 

§ 3

Swoje cele Organizacja realizuje poprzez następujące zadania:

a)      tworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go
do krajowego zarządzania systemem „it”;

b)      współpraca z Polską Organizacją Turystyczną;

c)      współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi;

d)     wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju turystyki w województwie lubelskim;

e)      organizacja imprez promujących rozwój turystyki w województwie lubelskim;

f)       wydawanie materiałów promocyjnych;

g)      przygotowywanie stoisk podczas wybranych targów turystycznych;

h)      doskonalenie kadry turystycznej.

 

§ 4

Organizacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych:

a)      wydawanie książek 22.11 .Z PKD;

b)      wydawanie gazet 22.12.Z PKD;

c)      wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z PKD;

d)     pozostałą działalność turystyczną 63.30.D PKD;

e)      prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi 73.10.C PKD;

f)       działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw 74.84.A PKD;

g)      pozostałą działalność gdzie indziej nie sklasyfikowaną 74.84.B PKD;

h)      działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 74.84.B PKD;

i)        pozostałą działalność związaną ze sportem 92.62.Z PKD;

j)        pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 92.72.Z PKD;

k) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 80.42 Z PKD.

l) pozostałą sprzedaż dstaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z PKD;

ł) pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z PKD.

m)  sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona  w wyspecjalizowanych
sklepach 47.25.Z PKD;

n)  sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z PKD.

 

ROZDZIAŁ III


Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

Członkowie Organizacji dzielą się na:

a)      zwyczajnych;

b)      wspierających;

c)      honorowych.

 

§ 6

1.    Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne i prawne, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców
z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, stowarzyszenia turystyczne, związki stowarzyszeń działające w tej dziedzinie, akceptujące Statut Organizacji po zgłoszeniu woli wstąpienia do Organizacji i przyjęciu przez Zarząd Organizacji.

2.    Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela desygnowanego przez jej organ stanowiący.

3.    Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Organizacji z chwilą zarejestrowania Organizacji.

 

§ 7

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

a)    wybierać i być wybieranym do władz Organizacji;

b)   zgłaszać do władz Organizacji wnioski dotyczące działalności Organizacji;

c)    uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach;

d)   uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Organizację;

e)    wglądu do protokołów Warnych Zebrań i sprawozdań z działalności Organizacji;

f)    korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Organizacji;

g)   używania odznaki organizacyjnej.

 

2.  Członek zwyczajny ma obowiązek:

a)    przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Organizacji;

b)   regularnego opłacania składek członkowskich;

c)    brania czynnego udziału w realizacji zadań Organizacji;

d)   dbania o dobre imię Organizacji.

 

§ 8

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, niezależnie od miejsca zamieszkania i osoba prawna, niezależnie od siedziby, która popiera działalność Organizacji i deklaruje coroczne wsparcie finansowe na rzecz Organizacji. Przyjmowanie, skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Organizacji.
 2. Członek wspierający ma prawo:

a)    uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Organizacji;

b)   zgłaszać do władz Organizacji wnioski dotyczące działalności Organizacji;

c)    uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Organizację;

d)   korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Organizacji;

e)    wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Organizacji;

f)    używania odznaki organizacyjnej;

g)   być członkiem Rady Programowej.

3. Członek wspierający ma obowiązek:

a)    aktywnego popierania działalności statutowej Organizacji;

b)   wspierania majątkowego Organizacji.

 

§ 9

Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona
dla Organizacji i rozwoju turystyki w województwie lubelskim. Członkostwo Honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Organizacji, na wniosek Zarządu Organizacji.

 

§ 10

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:

a)    wystąpienia członka Organizacji;

b)   skreślenia z listy członka Organizacji na mocy uchwały Zarządu;

c)    rozwiązania Organizacji;

d)   ustania osoby prawnej będącej członkiem Organizacji;

e)    zaprzestania działalności przez członka Organizacji.

2. Członek Organizacji może być przez Zarząd skreślony z listy członków Organizacji, jeżeli:

a)    nie bierze udziału w realizacji celów i zadań Organizacji;

b)   zalega z opłatą składek członkowskich powyżej 12 miesięcy.

3. Członek Organizacji może zostać przez Zarząd skreślony z listy członków Organizacji, jeżeli działa wbrew istotnym interesom Organizacji naruszając postanowienia Statutu bądź uchwały władz Organizacji, swoją postawą i działalnością podważa wiarygodność Organizacji lub naraża ją na straty finansowe.

4. Od uchwały Zarządu Organizacji w sprawie skreślenia służy odwołanie do Walnego Zebrania Organizacji. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Organizacji w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia w tej sprawie.

 

§ 11

 1. Członek zwyczajny i wspierający będący osobą prawną uczestniczy w pracach Organizacji poprzez swojego przedstawiciela, który w jego imieniu realizuje wszystkie prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do Organizacji.
 2. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1 może być zmieniony w trakcie kadencji przez organ stanowiący.

 

§ 12

Członkowie władz Organizacji mogą otrzymywać zwroty kosztów związanych z działalnością Organizacji, w tym kosztów podróży i diet.

 

ROZDZIAŁ IV


Władze i organy doradcze Organizacji

§ 13

 1. Władzami Organizacji są:

a)    Walne Zebranie;

b)   Zarząd;

c)    Komisja Rewizyjna.

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są w drodze wyborów.

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, przy czym pierwsza kadencja trwa nie dłużej niż 2 lata i liczy się od dnia wyboru.

 

§ 14

Organem doradczym i opiniodawczym Organizacji jest Rada Programowa.

 

§ 15

 1. Uchwały władz Organizacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych
  do głosowania, jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że inaczej stanowi postanowienie statutu bądź
  uchwała władz Organizacji.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.
 4. Oceny, stanowiska, decyzje przyjmowane są przez władze Organizacji w formie uchwał.

 

§ 16

1.        Zarząd i Komisja Rewizyjna Organizacji mogą dokooptować nowych członków
na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Decyzje Zarządu i Komisji w tych sprawach wymagają zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Organizacji.

2.        Walne Zebranie Organizacji może nie zatwierdzić zmiany składu Zarządu
i Komisji Rewizyjnej dokonanej w trybie opisanym w ust. 1 i przeprowadzić wybory uzupełniające.


Walne Zebranie Organizacji

§ 17

Walne Zebranie Organizacji jest najwyższą władzą Organizacji.

 

§ 18

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Organizacji należy w szczególności:

a)    uchwalenie zmian Statutu;

b)   uchwalanie regulaminów wewnętrznych Organizacji;

c)    uchwalanie programów działania Organizacji;

d)   wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tajnym głosowaniu;

e)    powoływanie członków Rady Programowej;

f)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

g)   udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

h)   nadawanie godności członka honorowego Organizacji;

i)     uchwalanie budżetu i składek członkowskich Organizacji;

j)     podejmowanie uchwał w sprawach finansowania wspólnych przedsięwzięć;

k)   podejmowanie uchwał merytorycznych i organizacyjnych regulujących działalność Organizacji i jej organów;

l)     upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek;

m) ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom organów Organizacji;

n)   rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Radę Programową i członków Organizacji;

o)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia z Organizacji, bądź zawieszenia w prawach członka;

p)   podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Organizacji i przekazania jej majątku.

2.      Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 lit. a, h, l i o podejmowane są większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.      Projekty uchwał w sprawie składek członkowskich i w sprawie budżetu Organizacji, w części dotyczącej budżetu Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz zmiany projektów w tym zakresie wymagają uprzedniej zgody przedstawicieli Województwa Lubelskiego i Gminy Lublin.

 

§ 19

Walne Zebrania Organizacji mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie Organizacji jest ważne, gdy w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych. W drugim terminie wymóg ten nie obowiązuje. Drugi termin Warnego Zebrania Organizacji wyznacza się po upływie 30 minut po pierwszym terminie.

 

§ 20

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane co najmniej raz do roku nie później niż do końca czerwca.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Warnego Organizacji ustala Zarząd
  i zawiadamia o tym członków listownie nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Organizacji, załączając porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały
 3. Obrady Walnego Zebrania Organizacji są protokołowane. Na następnym posiedzeniu protokół winien być przedstawiony i przyjęty przez Zebranie.

 

§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Organizacji.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.
 3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Organizacji ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków Organizacji listownie nie później niż
  na dwa tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Organizacji.

 

§ 22

 1. W Walnym Zebraniu Organizacji biorą udział:

a)    z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni Organizacji;

b)   z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej jeżeli nie są delegowani na Walne Zebranie, członkowie Rady Programowej, członkowie Honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd Organizacji.

2. We wszelkich głosowaniach członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

3. Sposób wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Wyboru Władz Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, uchwalony na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie.

 

§ 23

Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje po ogłoszeniu wyników wyborów na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Organizacji.

 

Zarząd

§ 24

Zarząd jest organem zarządzającym Organizacji, do kompetencji Zarządu należy
w szczególności:

a)      reprezentowanie Organizacji;

b)      podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania członków Organizacji i skreślania
z listy członków;

c)      kierowanie działalnością Organizacji pomiędzy Warnymi Zebraniami Organizacji;

d)     realizowanie uchwał Warnego Zebrania Organizacji;

e)      zaciąganie zobowiązań w imieniu Organizacji w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Organizacji;

f)       zwoływanie Warnego Zebrania Organizacji;

g)      zarządzanie majątkiem Organizacji;

h)      powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Organizacji na wniosek Prezesa Zarządu oraz dyrektora Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej na wniosek Prezesa Zarządu w uzgodnieniu z przedstawicielami Gminy Lublin i Województwa Lubelskiego;

i)        opracowanie regulaminu pracy Zarządu;

j)        określenie szczegółowego zakresu działania i struktury wewnętrznej Biura Organizacji oraz nadzór nad nim;

k)      określenie szczegółowego zakresu działania i struktury wewnętrznej Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej w uzgodnieniu z przedstawicielami Gminy Lublin i Województwa Lubelskiego oraz nadzór nad nim.

 

§ 25

1.      Zarząd składa się z 5-9 osób.

2.      Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Organizacji.

3.      Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu w obecności Przewodniczącego Walnego Zebrania Organizacji dokonuje wyboru Prezesa Zarządu.

4.      Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu w obecności przewodniczącego Walnego Zebrania Organizacji dokonuje wyboru Wiceprezesa/(ów), Sekretarza, Skarbnika spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym oraz określa zadania i funkcje pozostałych członków Zarządu.

5.      skreślony

6.      Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Organizacji lub pod jego nieobecność jeden
z Wiceprezesów stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

7.      W posiedzeniu Zarządu ma prawo brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Rady Programowej.

8.      skreślony

9.      skreślony

10.    skreślony

 

§ 25a

1.      Biuro Organizacji wykonuje obsługę administracyjno – biurową Organizacji i jej organów oraz realizuje cele statutowe Organizacji określone przez Zarząd w uchwale, o której mowa w § 24 lit. j.

2.      Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej zapewnia realizację celów statutowych Organizacji, w szczególności w zakresie informacji turystycznej
i kulturalnej oraz promocji Lublina i województwa lubelskiego, zgodnie z uchwałą Zarządu, o której mowa w § 24 lit. k.

3.      Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura i Ośrodka wykonuje Prezes Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym Organizacji.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)    przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Organizacji;

b)   ocena działalności statutowej i finansowej Organizacji oraz występowanie
z odpowiednimi wnioskami;

c)    żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności Organizacji oraz określenia terminu i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości;

d)   kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich;

e)    występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób
 2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Organizacji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Organizacji.
 4. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego
  i określa funkcje członków Komisji.
 5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący stosownie do potrzeb
  lub na żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz na rok.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny członek Komisji w jego zastępstwie
  ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rada Programowa

§ 28

 1. W skład Rady Programowej wchodzą:

a)    członkowie wspierający Organizacji;

b)   powołane przez Walne Zebranie osoby mające poprzez swoje funkcje i działalność znaczący wpływ na rozwój turystyki w województwie lubelskim.

 1. Do zadań Rady Programowej należy:

a)    opracowywanie propozycji strategicznych działań Organizacji;

b)   opiniowanie projektów planów działania Zarządu oraz planów pracy Biura Organizacji i Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej,

c)    opiniowanie planów finansowych Organizacji.

 

§ 29

 1. Kadencja Rady Programowej upływa z chwilą zakończenia kadencji władz Organizacji.
 2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
 3. Przewodniczący Rady Programowej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Rada Programowa może spośród swoich członków powoływać zespoły problemowe.

 

ROZDZIAŁ V


Majątek Organizacji

§ 30

Majątek Organizacji stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

 1. Dochodami Organizacji są:

a)    składki członków Organizacji;

b)   dobrowolne wpłaty członków Organizacji;

c)    dotacje, subwencje, darowizny;

d)   dochody z majątku Organizacji;

e)    wpływy z działalności gospodarczej.

2. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zebranie Organizacji.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Organizacji określa Zarząd.

 

§ 31

Majątek Organizacji jest odrębny od majątku członków. Organizacja prowadzi odrębną księgowość.

 

§ 32

1.    Oświadczenia woli w imieniu Organizacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes.

2.    Zarząd, w formie uchwały, może upoważnić Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura Organizacji, lub Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej
i Kulturalnej do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności Organizacji.

 

ROZDZIAŁ VI


Zmiana Statutu, rozwiązanie Organizacji

§ 33

 1. Statut i jego zmiany mogą być uchwalane przez Walne Zebranie Organizacji większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Organizacji może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 liczby głosów w obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych
  do głosowania.
 3. W uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie Organizacji określa sposób przeznaczenia posiadanego majątku.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".