Działalność

W 2013 roku Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w ramach działalności statutowej bardzo aktywnie uczestniczyła w promowaniu atrakcyjności turystycznej Regionu Lubelskiego. Podjęto szereg działań mających na celu integrację środowisk turystycznych, promocję regionu w kraju i za granicą, a także realizację projektów podnoszących kwalifikację kadry turystycznej. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w 2013 roku aktywnie uczestniczyła w konsultowaniu i przygotowaniu dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju województwa lubelskiego oraz miasta Lublin.

LROT w 2013 roku kontynuował działalność Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz zarządzanie obiektem multimedialnym o charakterze muzealnym „Piwnica pod Fortuną”. Obecnie w Organizacji pracuje 12 osób w ramach umowy o pracę oraz 3 osoby w ramach umów stażowych.

Zgodnie z planami w bieżącym roku cele Organizacji obejmowały:

1. Wspieranie rozwoju produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu przeznaczonych na rynek krajowy i rynki zagraniczne

 2. Kreowanie pozytywnego wizerunku regionu i Lublina jako miejsc atrakcyjnych dla turystów
3. Wzmocnienie promocji regionu w kraju i za granicą
4.   Realizacja działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji kadr turystycznych
w regionie
.
5. Wzmocnienie pozycji i wizerunku LROT
6. Wzmocnienie systemu informacji turystycznej w Regionie Lubelskim (LOITiK)
7. Zarządzanie „Piwnicy pod Fortuną” – obiektem multimedialnym
8. Przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w Regionie Lubelskim
9. Działalność wydawnicza

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna liczy obecnie 83 członków, w tym samorządy – 13, uczelnie wyższe – 3, stowarzyszenia – 11, biura turystyczne – 17, hotele i ośrodki turystyczne – 20, firmy turystyczne – 19.

W 2013 roku odbyły się 2 Walne Zebrania Organizacji oraz 4 Zebrania Zarządu.

 

W ramach pierwszego celu strategicznego zmierzającego do wspierania rozwoju produktów turystycznych
i oferty turystycznej regionu przeznaczonych na rynek krajowy i rynki zagraniczne
LROT zrealizował następujące zadania:

1.1 Organizacja Konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2013” oraz promocja zgłoszonych produktów 

 

Regionalny etap konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała po raz szósty. Spośród zgłoszonych 23 produktów Kapituła podczas tajnego głosowania dokonała wyboru 3 najlepszych w 2013 roku produktów turystycznych województwa lubelskiego oraz przyznała 5 wyróżnień.

Przy ocenie produktów brane były pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność produktów turystycznych, ich oddziaływanie na zjawisko sezonowości, dostępność, różnorodność, wpływ oferty turystycznej na dynamikę ruchu turystycznego. Oceniano również zgodność ze Strategią Marketingową Polski, Strategią Marketingową Województwa Lubelskiego oraz Programem Rozwoju Produktów turystyki aktywnej      i Kulturowej, Programem Rozwoju Produktów Sieciowych Województwa Lubelskiego. Pod uwagę brane były plany rozwoju produktów i wpływ na rozwój ekonomiczny obszaru na którym dany produkt występuje.
W roku 2013 Kapituła konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2013” rekomendowała do etapu ogólnopolskiego trzy produkty              i postanowiła nie przyznawać III miejsca, natomiast przyznała dwa drugie miejsca:

I Miejsce – wydarzenie Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” Kazimierz Dolny – Janowiec n/Wisłą, Organizator: Stowarzyszenie Dwa Brzegi

II Miejsce – Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie 2013”, Organizator: Urząd Miasta Krasnystaw

II Miejsce – Muzeum Pomocy Drogowej Holowania i Ratownictwa Drogowego, Organizator: Jerzy Jabłonka Puławska Strefa Kultury 4D

 

Kapituła postanowiła również docenić następujące produkty przyznając wyróżnienia w następujących kategoriach:

Obiekt – Piwnica pod Fortuną, Organizator: LROT

Impreza Turystyczna – W Kajaku I Na Dwóch Kółkach W Dolinie Środkowego Wieprza, Organizator: Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej Nad Wieprzem

Obszar – „Józefów Park – Rozwój Produktów Turystyki Aktywnej”, Organizator: Gmina Józefów

Wydarzenie – Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Organizator: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Szlak – Kraina Rowerowa przy Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie, Organizator: Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień

Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” Kazimierz Dolny – Janowiec n/Wisłą otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, natomiast Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie 2013” zostało docenione przez internautów otrzymując najwyższą liczbę głosów spośród wszystkich zgłoszonych do etapu ogólnopolskiego produktów.

 

1.2 Opracowanie i wydanie ofert turystyki przyjazdowej na 2013 i 2014 rok, tłumaczenia ich na 4 języki obce oraz dystrybucja

 

Kluczowym przedsięwzięciem realizowanym w 2013 roku było opracowanie we współpracy z biurami podróży ofert turystyki przyjazdowej do Regionu Lubelskiego na 2013 i 2014 rok. Oferty obejmowały propozycje pobytów weekendowych, tygodniowych, wycieczek objazdowych, ofert kolonijnych i zielonych szkół na Lubelszczyźnie. Oferty zostały przetłumaczone na 3 języki obce: angielski, niemiecki, ukraiński. Wydawnictwo zostało zaprojektowane zgodnie z SIW LROT i SIW województwa lubelskiego oraz dystrybuowane na targach krajowych, zagranicznych, innych imprezach promocyjnych. Oferty turystyki przyjazdowej 2013 otrzymały wyróżnienie w konkursie Róża Regionów, którego rozstrzygnięcie nastąpiło podczas targów Tour Salon w Poznaniu.

 

1.3 Kontynuacja projektu „Szlakiem Legend Lubelskich”

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna kontynuuje projekt zwiedzanie Lublina „Szlakiem Legend Lubelskich”. Oferta skierowana jest przede wszystkim dla dzieci     w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas 1,5 godzinnego spaceru po lubelskim Starym Mieście przewodnik wraz z towarzyszącym mu koziołkiem             w przystępny i ciekawy sposób zapoznają zwiedzających z historią miasta, wykorzystując w tym celu najpopularniejsze lubelskie legendy. Dzieci podczas zwiedzania mają możliwość otrzymania lub zakupienia w LOITIK wydawnictw dotyczących lubelskich legend.

 

2.1  Koordynacja działań w ramach „Roku Renesansu Lubelskiego

Rok Renesansu Lubelskiego składał się z serii wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych     i historycznych, które odbyły się w ciągu jednego roku. Miały one zadanie zwrócić uwagę turystów i mieszkańców Polski na najcenniejsze i niepowtarzalne w skali kraju dziedzictwo architektoniczne Polski Wschodniej oraz ukazać renesans lubelski jako styl, który przechował bogactwo tradycji i wielokulturowe wpływy tworzące koloryt Regionu Lubelskiego.

23 maja została zorganizowana konferencja prasowa poświęcona tematyce Renesansu Lubelskiego oraz możliwości promocyjnym jakie niosą za sobą wydarzenia w Kazimierzu Dolnym, Lublinie i Zamościu. Obecny na konferencji Tomasz Kossowski-Zastępca Prezydenta Miasta Zamość wspólnie z Prezesem LROT dokonali oficjalnego odsłonięcia tablicy znajdującej się na kościele oo. Dominikanów w Lublinie. Jest to jedna z 25 tablic informacyjnych znajdujących się na wyznaczonym przez LROT samochodowym Szlaku Renesansu Lubelskiego.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna przygotowała logo Renesansu Lubelskiego, które jest obecnie wykorzystywane na tablicach informacyjnych szlaku, znakach drogowych, materiałach promocyjnych. Została również przygotowana i jest sukcesywnie uaktualniana strona internetowa http://renesanslubelski.pl/.

W ramach Roku Renesansu LROT wspólnie z Urzędem Miasta Lublin, Wydziałem Sportu i Turystyki, zorganizował dwa spotkania: „Renesans dla najmłodszych” w dniu 1 czerwca oraz „Renesansową Noc Kultury” w terminie 8 – 9 czerwca obydwa przedsięwzięcia miały miejsce w „Piwnicy pod Fortuną”.

2.2 Trasy Rowerowe Polski Wschodniej – współpraca przy tworzeniu strategii promocji

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna uczestniczyła w cyklu spotkań konsultacyjnych w ramach projektu Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (TRPW), którego celem jest wykreowanie markowego produktu turystycznego. Trasy Rowerowe mają służyć stworzeniu nowego wizerunku makroregionu Polski Wschodniej, w tym województwa lubelskiego, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową.

Odcinek przebiegający w granicach naszego regionu rozpocznie się w Gnojnie w powiecie bialskim i skończy w Maziłach w powiecie tomaszowskim. Projektowana trasa prowadzi przez następujące atrakcje: Roztoczański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. Trasa będzie oznakowana, a wzdłuż niej powstaną wiaty postojowe.
Wybór przebiegu trasy, strategii jej promocji i rozwoju poprzedzony był szeregiem analiz i konsultacji, które odbyły się na przestrzeni 2013 roku w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie (Lidzbark Warmiński), podlaskie (Białystok), lubelskie (Zamość), podkarpackie (Rzeszów), świętokrzyskie (Cedzyna) oraz w Warszawie. We wszystkich spotkaniach aktywnie uczestniczył przedstawiciel Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Przewidywany termin realizacji inwestycji to koniec grudnia 2015 roku.

Koordynatorem działań jest województwo świętokrzyskie.


2.3
Współpraca z mediami

W 2013 roku gościliśmy przedstawicieli następujących mediów: National Geographic Travel, Magazyn Podróże, Lubelskie Fakty, Nowy Tydzień, iTVL, TVP1, TVP Lublin, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Radio Lublin, Radio Eska.

20 maja 2013 w „Piwnicy pod Fortuną” gościliśmy dwie ekipy telewizyjne. Pierwszymi gośćmi byli Anna Karna i Maciej Orłoś prowadzący program pt.: „Nie ma jak Polska”. Tego samego dnia „Piwnicę” odwiedził Wojciech Cugowski, który jest tytułową gwiazdą programu „Szlakiem gwiazd”. Program ten był emitowany na antenie TVP1 w lipcu 2013r.

Realizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy z Niemiec, Włoch, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Belgii.

Wizyta studyjna dla dziennikarzy z Niemiec – 9 dziennikarzy (22-25 sierpień)

Dziewięciu niemieckich dziennikarzy odwiedziło Lubelszczyznę w sierpniu na zaproszenie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Celem ich wizyty była prezentacja walorów turystycznych regionu. Program wizyty uwzględniał: Nałęczów, Zamość, Lublin, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Dużą atrakcją dla naszych gości była wycieczka rowerowa po Roztoczańskim Parku Narodowym. Nie mniej wrażeń dostarczył spływ pontonowy malowniczym odcinkiem Małopolskiego Przełomu Wisły w okolicach Kazimierza Dolnego.

Wizyta studyjna dziennikarza z Włoch (27 – 29 lipca)

W lipcu br. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna gościła dziennikarza          z Włoch Massimiliano Bagioli, celem jego wizyty było poznanie atrakcji turystycznych regionu, oraz zareklamowanie ich na łamach włoskiej prasy. Zaproponowany przez LROT program uwzględniał Kazimierz Dolny, Nałęczów, Lublin, Chełm, Bełżec, Zamość, Zwierzyniec, Ośrodek Edukacyjno – Muzealny oraz Roztoczański Park Narodowy.
Wizyta studyjna dziennikarzy z Wielkiej Brytanii (29 czerwca – 2 lipca)

Dziennikarze z Wielkiej Brytanii odwiedzili Lubelskie aby przekonać się o ogromnych walorach turystycznych regionu. W programie uwzględniono: Pałac Zamoyskich        w Kozłówce, Park Zdrojowy w Nałęczowie wraz z atrakcjami SPA,  zwiedzanie Kazimierza Dolnego i Janowca połączone z wyprawą łodzią motorową po Wiśle. Dziennikarze zwiedzili także Lublin, gdzie mieli okazję zobaczyć m.in. Kaplicę Trójcy Świętej, „donżon”, Katedrę, Jesziwę oraz „Piwnicę pod Fortuną”. Promocja naszego regionu na terenie Wielkiej Brytanii stała się bardzo ważna ze względu na uruchomione połączenia lotnicze.

Wizyta studyjna dziennikarki z Ukrainy

LROT wraz z UMWL zorganizowała wizytę ekipy telewizyjnej z Ukrainy. Celem wizyty było pokazanie najciekawszych miejsc oraz kuchni regionalnej Lublina. Jedną           z atrakcji było gotowanie wraz z gośćmi tradycyjnych potraw.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna gościła również dziennikarzy z Polski, w tym
m.in. z portalu Onet.pl, Rzeczpospolitej i National Geographic Travel.

Objazd studyjny dla dziennikarzy: „Podkarpackie i Lubelskie destylacje EDEN” – (15 – 18. lipca)

LROT wraz z Polską Organizacją Turystyczną i Podkarpacką Organizacją turystyczną zorganizowała 4 dniowy objazd studyjny dla 8 dziennikarzy Polskich mediów ogólnopolskich. Wizyta rozpoczęła się na Podkarpaciu a następnie dziennikarze odwiedzili Region Lubelski: Janowów Lubelski, Lasy Janowskie i Lublin. Nasi goście uczestniczyli w spływie kajakowym po rzece Bug oraz odwiedzili Uroczysko Zaborek i stadninę koni w Janowie Podlaskim.

Wizyta studyjna dziennikarzy National Geographic Traveler (08-09.06.)

Na początku czerwca ubiegłego roku dwóch dziennikarzy z National Geographic Traveler odwiedziło Lublin na specjalne zaproszenie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Goście zwiedzili m.in. Kaplicę Trójcy Świętej, nową wystawę archeologiczną na Zamku Lubelskim, Piwnicę pod Fortuną, kościół i klasztor            oo. Dominikanów oraz Archikatedrę. Mieli również okazję do obejrzenia miasta         z „donżonu” oraz Wieży Trynitarskiej. Bogata historia miasta, jego autentyzm             i energia widoczna podczas odbywającej się w tym czasie Nocy Kultury, wywarły na naszych gościach duże wrażenie. Efektem wizyty było ukazanie się artykułu „Lublin. Miasto warte opowieści” w sierpniowym wydaniu National Geographic Traveler,        w którym Lublin został przedstawiony jako miasto tajemnicze o niezwykle bogatej historii.

2.4 Program „Nie ma jak Polska”

Kolejny odcinek programu „Nie ma jak Polska” był poświęcony samochodowemu Szlakowi Renesansu Lubelskiego. W programie Maciej Orłoś i Anna Karna podróżowali i odkrywali urokliwe i ciekawe zakątki naszego regionu: Lublin (Stare Miasto w Lublinie, Piwnicę pod Fortuną, bazylikę oo. Dominikanów), Susiec, Lasy Janowskie oraz Zoom Natury. Program był emitowany w TVP 1 oraz w TVP Polonia.

 

3.1 Organizacja i współorganizacja stoisk promocyjnych Regionu na targach turystycznych

 

W dniach 24-26 stycznia 2013 roku Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna we współpracy UMWL była organizatorem stoiska promocyjnego Regionu Lubelskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITM        w Warszawie. Ofertę turystyczną Regionu Lubelskiego prezentowali przedstawiciele Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Biura Podróży QUAND, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze” oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. Stoisko cieszyło się dużą popularnością, zarówno wśród profesjonalistów w dziedzinie turystyki, jak i turystów indywidualnych. Odwiedzający pytali najczęściej o Miasto Lublin, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Zamość i Roztocze. Mieszkańcy Mazowsza rozpoczęli również ferie zimowe, dlatego dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta turystyki zimowej na Lubelszczyźnie. Duża część odwiedzających poszukiwała oferty na długi weekend majowy oraz wakacje pytając głównie    o możliwości aktywnego wypoczynku (turystykę rowerową oraz kajakową),     a także bazą noclegową regionu lubelskiego, głównie obiekty agroturystyczne.

 

Region Lubelski promowaliśmy w Łodzi od 22 do 24 lutego w ramach stoiska przygotowanego przez UMWL. Promocję na regionalnym stoisku poprowadzili pracownicy Departamentu Promocji i Turystyki UMWL, Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,  Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej            i Kulturalnej, Zamojskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”, Starostwa Powiatowego we Włodawie          i Poleskiego Parku Narodowego. Promowana była przede wszystkim turystyka aktywna i rodzinna.

 

Lubelską część narodowego stoiska zorganizowała Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna. Tegoroczna promocja Polski w Berlinie była skoncentrowana na turystyce uzdrowiskowej, rekreacyjnej oraz aktywnej.     Na stoisku dostępne były nowoczesne materiały promocyjne przygotowane przez UMWL, Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną oraz inne instytucje, które przygotowały foldery w języku niemieckim. Stoisko odwiedzali chętnie dziennikarze, organizatorzy turystyki oraz turyści indywidualni. Rozmowy prowadzone były w językach niemieckim i angielskim.

 

Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 2013 odbyły się w dniach od 5 do 7 kwietnia 2013 r. w Hali Stulecia (dawna Hala Ludowa). Gośćmi specjalnymi targów byli znani podróżnicy, dziennikarze radiowi i telewizyjni – Beata Pawlikowska i Wojciech Cejrowski. Stoisko Regionu Lubelskiego zorganizowane przez Departament Promocji i Turystyki UMWL obsługiwali pracownicy urzędu, LROT oraz przedstawiciele partnerów regionalnych: Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”, Biura Turystyki QUAND, Restauracji Muzealna w Zamościu, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” oraz firmy „Kajaki nad Bugiem” z Białej Podlaskiej. Stoisko odwiedziło w sumie kilka tysięcy osób, w tym liczni dziennikarze radia, tv oraz internetowych portali
i czasopism turystycznych.

 

VIII edycja Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku odbywała się pod hasłem „Turystyka i sport dla wszystkich”. Impreza zorganizowana była w Hali BOSiR w dniach 17-19 maja 2013. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna przygotowała w ramach „Pięknego Wschodu” stoisko promocyjne regionu. Największym powodzeniem cieszyły się foldery dotyczące turystyki aktywnej. Otrzymywaliśmy też bardzo pochlebne opinie od osób, które opowiadały nam o swoich ostatnich podróżach do Lubelskiego. Chwalili głównie spokojny i wygodny wypoczynek, dobrą kuchnię i gościnność mieszkańców. W czasie targów zainaugurowano regionalny etap konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” oraz przedstawiono główne założenia Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

 

W dniach 18-22 sierpnia Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna wraz  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i Urzędem Miasta Lublin uczestniczyła w wizycie studyjnej w szwajcarskiej Bazylei. Celem wyjazdu była promocja lubelskich smaków i produktów lokalnych. Na stoiskach, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego ratusza, Szwajcarzy mieli okazję degustować lubelskie sękacze, miody i słodycze. Nie zabrakło również nałęczowskiej Cisowianki, oleju roztoczańskiego, parczewskich musztard czy produktów Lubelli i Herbapolu. Odwiedzający stoisko otrzymywali regionalne foldery promocyjne i pachnące lubelskie jabłka. Wizyta była częścią projektu pt. „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis
i Euroregionem Bug” realizowanego w  ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
W wyjeździe uczestniczyli również przedstawiciele Euroregionu Bug, Urzędu Miasta i Starostwa
w Chełmie, gminy Mircze i reprezentanci LOT Roztocze.

 

W dniach 15-16 września 2012 r. we Lwowie odbył się Festiwal Polskich Partnerów Lwowa, którego organizatorem był Konsulat Generalny Rzeczypospolitej we Lwowie. Podczas Festiwalu przeprowadzone zostały działania promujące walory województwa lubelskiego. Przez dwa dni na Rynku Starego Miasta we Lwowie na gości Festiwalu czekało stoisko wystawiennicze naszego regionu, na którym eksponowane były zdjęcia reklamowe z kampanii „Lubelskie. Smakuj życie!”.

W trakcie Festiwalu przeprowadzona została dystrybucja materiałów przygotowanych przez UMWL Departament Promocji i Turystyki, LROT oraz miasto Lublin. Stoisko zostało wyposażone w duży ekran plazmowy, na którym emitowane były filmy promujące województwo lubelskie. W trakcie Festiwalu odbyła się również degustacja produktów regionalnych, w tym lubelskich cebularzy. Duże i atrakcyjne stoisko cieszyło się powodzeniem wśród gości Festiwalu.

Stoisko przygotował Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zadbała o materiały promocyjne i oferty turystyczne lubelskich przedsiębiorców.

Targi są miejscem szerokiej prezentacji krajów, regionów, najnowszych ofert i atrakcji turystycznych, a także spotkań biznesowych i nawiązywania nowych kontaktów handlowych wśród przedstawicieli branży.

Pierwszego dnia targów w konkursie Róża Regionów wyróżnione przez jury w kategorii foldery, zostało wydawnictwo LROT-u „Oferty turystyczne 2013 – Region Lubelski”.

 

XXI Targi TT Warsaw 2013 odbyły się w dniach 28-30 listopada, w Centrum MT Polska w Warszawie. Lubelskie poza stoiskiem regionalnym UMWL reprezentowało jeszcze trzech wystawców – Hrubieszów promujący międzygminny projekt „Gotania” oraz Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”. Natomiast na wspólnym stoisku Polskiej Organizacji Turystycznej, która prezentowała największe unijne inwestycje w sektorze turystyki, obecny był Zamość.

 

 

3.2 Organizacja IV Lubelskiego Kiermaszu Turystycznego w Lublinie

 

W dniach 26 – 28 kwietnia 2013 roku Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie zorganizowała IV Lubelski Kiermasz Turystyczny. Wydarzenie odbyło się na Starym Mieście w Lublinie. W Kiermaszu uczestniczyło ponad 60 wystawców z Lubelszczyzny, województw sąsiadujących oraz goście zagraniczni. Wśród wystawców byli przedstawiciele gmin i powiatów, biur podróży, obiektów noclegowych, lokalnych organizacji turystycznych i grup działania, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem regionalnych produktów. Podczas imprezy wystawcy mieli możliwość prezentacji swoich ofert oraz prowadzenia sprzedaży. Dzięki plenerowej formie mieszkańcy miasta oraz goście zainteresowani turystyką, kulturą     i kulinariami mogą uczestniczyć w kiermaszu nieodpłatnie. Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje. Przez wszystkie dni trwania kiermaszu wspierało nas także Koło Naukowe „Globtroter” z UMCS. Członkowie tego Koła Naukowego zorganizowali animacje dla dzieci, oraz prowadzili konkursy z nagrodami. Przed kiermaszem została zorganizowana promocja wydarzenia poprzez uzyskanie patronatów medialnych, szeroka informację w mediach oraz billboardy. Na Kiermasz zapraszała również „Kapela ze Wsi Warszawa”, koncertując na Placu po Farze na Starym Mieście w Lublinie.


3.3 Organizacja III Parady Rowerowej

 

W dniu 25 maja 2013 roku Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczne we współpracy z UMWL, Zakładem Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów”, Urzędem Miasta Nałęczów, Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” oraz Komendą Wojewódzka Policji w Lublinie po raz trzeci zorganizowała imprezę kolarską dla amatorów pn. „III Parada Rowerowa”.

Ponad 300-stu uczestników stawiło się w sobotni poranek na Placu Łokietka w Lublinie, aby wspólnie wyruszyć do Nałęczowa. To była już trzecia edycja tego wydarzenia, mającego promować szlaki rowerowe na Lubelszczyźnie oraz propagować turystykę aktywną i zdrowy tryb życia.

4.1 Realizacja projektu „Menedżer turystyki”

 

LROT realizuje projekt „Menedżer turystyki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Kwota dofinansowania to 350 238,80 zł. Projekt obejmuje realizację szkoleń językowych oraz menedżerskich dla 60 osób pracujących, zatrudnionych lub mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2013 r. i zakończy się 30 czerwca 2014 r.

Celem projektu jest poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych oraz dostosowanie ich do aktualnych wymagań rynku turystycznego, służące zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności działania.

W ramach projektu organizowane są:

 1. 1.    Kursy menedżerskie:
  1. a.     Zarządzanie i negocjacje w turystyce – 64 godziny interaktywnych warsztatów skupionych na takich tematach jak: zasady delegowania zadań, skutecznego działania bez wykorzystywania nacisku i dominacji, monitorowanie pracy zespołu, zarządzanie czasem, odpowiedzialność menedżerska, intensywny warsztat negocjacji w turystyce, osiąganie konsensusu, wiarygodność.
  2. b.    Marketing internetowy w turystyce – 64 godziny zajęć z zakresu praktycznych aspektów
   e-marketingu: pozycjonowanie w wyszukiwarkach, bycie widocznym, tworzenie multimedialnych materiałów promocyjnych, kanały dystrybucji, Social Media – metody rekomendacji, SEO PR, Travel PR, nowe media, usability www, zakup powierzchni reklamowej, reklamy internetowej, internetowa obsługa klienta.

  3. 2.    Kursy języka branżowego:
   1. Język angielski w wymiarze 130 godzin na poziomie B1 i B2, zakończony państwowym egzaminem TELC
   2. Język rosyjski w wymiarze 105 godzin na poziomie A2 i B1, zakończony państwowym egzaminem TELC
   3. 3.    Szkolenie z zarządzania stresem wpracy – 16 godzin zajęć służących kształceniu umiejętności bezp. rozładowania stresu, zarządzanie sytuacją stresową, rozpoznawanie emocji, umiejętność panowania nad stresem i reagowania na emocje otoczenia, technik relaksacji.

 

 

4.2 Realizacja zadania publicznego „Konkurencyjni przez jakość”

 

W ramach projektu w sezonie letnim 2013 zostały zrealizowane badania ruchu turystycznego oraz szkolenia dla branży turystycznej.

W dniach 31 lipca – 1 sierpnia odbyły się szkolenia z zakresu „Profesjonalnej obsługi klienta w turystyce”. W tym terminie odbyły się jednocześnie dwa szkolenia skierowane do dwóch 12 – osobowych grup z branży turystycznej z województwa lubelskiego.

14 – 15 listopada odbyły się szkolenia pn. „Tworzenie ofert turystycznych”, które były również skierowane do dwóch 12 – osobowych grup z branży turystycznej z województwa lubelskiego.

 

5.1 Organizacja IV Gali Turystyki

 

IV Gala Turystyki odbyła się 26 września 2013 r. Gala była okazją do nagrodzenia najciekawszych inicjatyw turystycznych 2013 roku oraz do wymiany wiedzy  i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami branży. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursów na Najlepszy Produkt Turystyczny oraz Perłę  i Perełkę Lubelszczyzny 2013 oraz uroczyste wręczenie certyfikatów dla punktów informacji turystycznej. Pierwsza część gali poświęcona została perspektywom rozwoju turystyki do 2020 roku. Pan Piotr Franaszek przedstawił prezentację „Lubelska turystyka – wizja rozwoju”, następnie Pan Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWL omówił strategię rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020. RPO WL – efekty wdrażania programu w obszarze infrastruktury turystycznej przedstawiła Pani Agnieszka Brzozowska kierownik Oddziału Informacji i Promocji RPO WL. Kolejną prezentacją przedstawił Pan Jakub Kosowski Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki UM Lublin omówił on strategię rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025. Druga część Gali rozpoczęła się od wystąpienia Pana Bartłomieja Walasa Wiceprezesa POT, który przedstawił prezentację pt.: „Promocja zagraniczna Polski – wizerunek czy produkt”. Następnie Prezes Franaszek oraz Dyrektor LROT Dorota Lachowska przedstawili prezentację „Od idei do produktu – Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna”. Po zakończeniu prezentacji zostały ogłoszone wyniki „Turystycznych Pereł Lubelszczyzny 2013”, laureatem konkursu została Gmina Janowiec. Podczas Gali zostały ogłoszone wyniki Konkursu NPT 2013. I Miejsce otrzymało wydarzenie Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” Kazimierz Dolny – Janowiec n/Wisłą. W końcowej części Gali przedstawiono certyfikację informacji turystycznej województwie lubelskim.

Program artystyczny na Galę przygotowali Sztukmistrze SP 29.

5.2 Współpraca z POT


Ważnym partnerem LROT jest Polska Organizacja Turystyczna. Wspólnie realizowanych jest wiele inicjatyw cyklicznych, konferencji, szkoleń i dedykowanych kampanii promocyjnych. Wybrane wspólne inicjatywy:

 

5.3 Współpraca z Ukrainą (projekt PBU – sierpień 2013 – grudzień 2014)

Eastern European pearls. Development and promotion transboundary city cultural tourism products

Partnerzy: Tourist Association of Ivano-Frankivksk Region (lider projektu),  City Hall of Kolomyia, Tourism Office of the Department “Euro 2012” of Lviv City Council, Fundacja Akademia Obywatelska

Wartość: 495 124,00 euro,

Dofinansowanie:  440 955,24  euro

Program Operacyjny Polska-Białoruś-Ukraina

Eastern European pearls: development and promotion transboundary city cultural tourism products – to międzynarodowy projekt mający na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających 6 miast – Lwów, Iwano-Frankiwsk, Kolomiya (Ukraina), Lublin, Zamość i Przeworsk (Polska) – jako kluczowych miejskich ośrodków kulturalnych i turystycznych Ukrainy Zachodniej i Wschodniej Polski.

22 października na Zamku Lubelskim odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej   w ramach polsko-ukraińskiego projektu: “Eastern European pearls: development and promotion transboundary city cultural tourism products”. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna do współpracy zaprosiła przedstawicieli samorządu, branży turystycznej, instytucji kultury oraz zarządców miejskich produktów turystycznych. Kolejne spotkanie grupy roboczej odbyło się w Zamościu 23 października 2013 r.

W ramach projektu przewidziano m.in.:

– opracowanie wspólnej dla powyższych miast strategii współpracy w promocji i rozwoju miejskiej turystyki kulturowej,

– rozbudowę/aktualizację turystycznego oznakowania miejskiego poprzez montaż znaków i tablic informujących lub kierujących do zabytków na terenie poszczególnych miast,

– realizację działań informacyjno-promocyjnych obejmujących organizację study-tourów dla dziennikarzy i touroperatorów oraz przygotowanie wielojęzycznych map, ulotek, plakatów, przewodnika i tras turystycznych w formacie audioguide.

5.4       Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie (1-6 października 2013)

LROT był partnerem przy organizacji drugiej edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. Wydarzenie objęło osiem linii programowych w tym po raz pierwszy turystykę, za którą był odpowiedzialny Prezes Piotr Franaszek. W kongresie wzięło udział blisko 1000 osób z krajów UE oraz krajów Partnerstwa Wschodniego (Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Azerbejdżanu. Podczas otwarcia podpisano umowy partnerskie z miastami Równe i Sumy oraz wręczona została Miastu Lublin Odznaka Honorowej Rady Europy za współpracę międzynarodową oraz propagowanie idei zjednoczonej Europy, którą wręczył Victor Ruffy – członek honorowy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ranga Kongresu  porównywana była do Forum Ekonomicznego w Krynicy.

6.1 Działalność Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej I Kulturalnej

Podstawowe zadanie informacji turystycznej polegające na świadczeniu informacji dla turystów w formie bezpośredniej, telefonicznej, internetowej, było realizowane  w 2013 roku siedem dni w tygodniu (w godzinach: 10.00-19.00 kwiecień-październik i 9.00-19.00 listopad-marzec). W 2013 roku LOITIK odwiedziło ponad 100 tys. turystów.

W LOITIK turyści korzystali z audioguidów, komputerów z dostępem do Internetu, infokiosków, usług pocztowych, płatności kartą, wypożyczalni rowerów, przechowalni bagażu, bezpłatnej toalety. W ośrodku jest prowadzony punkt sprzedaży, w którym można nabyć: pamiątki z logo miasta i regionu, mapy, wydawnictwa, produkty regionalne, bilety na koncerty. Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej to: miejsce spotkań i edukacji, badań ruchu turystycznego, działalność biur festiwalowych, możliwości skorzystania z usług przewodnickich, promocji wydawnictw turystycznych, wystaw.

Działalność Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej finansowana jest ze składek członkowskich Miasta Lublin, Samorządu Województwa Lubelskiego, działalności gospodarczej prowadzonej przez LROT. Obecnie w ośrodku jest zatrudnionych pięciu pracowników, w tym dwie osoby posiadają umowy stażowe.

 

Przygotowanie punktu Informacji Turystycznej w Porcie Lotniczym Lublin

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała szereg działań promocyjnych mających na celu przygotowanie funkcjonowania punktu informacji turystycznej w terminalu Portu Lotniczego Lublin oraz promocję Miasta Lublin oraz Regonu Lubelskiego podczas dnia otwartego i oficjalnego otwarcia Portu Lotniczego Lublin:

I. Opracowano koncepcję stoiska promocyjnego  wraz z projektem graficznym, projekty w załączeniu:

ü  Wybrano dwie lokalizacje punktu informacji turystycznej w terminalu Portu Lotniczego Lublin;

ü  Przygotowano propozycje oznakowania zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Lublin i Regionu Lubelskiego;

ü  Zabezpieczono sprzęt niezbędny do pracy informatora turystycznego: komputer z niezbędnym oprogramowaniem, aparat telefoniczny;

ü  Zainstalowano  w terminalu Portu Lotniczego Lublin we współpracy z POT
infokiosk do samodzielnego korzystania przez turystów;

II. Zorganizowano i zabezpieczono obsługę punktu informacji turystycznej podczas dnia otwartego i oficjalnego otwarcia Portu Lotniczego Lublin.

ü  Punkt został odpowiedni oznakowany  znakiem „i” oraz logo Miasta Lublin;

ü  Zabezpieczono materiały promocyjne Miasta Lublin i Regionu Lubelskiego;

Współpraca z nowym punktem informacji turystycznej w Kazimierzu Dolnym

W 2013 roku rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z Kazimierskim Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Zostało podpisane porozumienie, na mocy którego CIT stosuje: logo Lubelskie. Smakuj życie, oraz logo Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Porozumienie zakłada stałą dostępność materiałów promocyjnych Regionu Lubelskiego i miasta Lublin oraz obecność pracownika LROT w celu świadczenia informacji o całym Regionie Lubelskim i jego atrakcjach.

 

6.3 Certyfikacja Punktów Informacji Turystycznej

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2013 roku przeprowadziła certyfikację jednostek informacji turystycznej w Regionie Lubelskim zgodnie z opracowanym przez POT, w konsultacji z ROT i Zarządem Forum Informacji Turystycznej, Regulaminem Certyfikacji. Informację o planowanej certyfikacji upowszechniano w województwie lubelskim od 28 maja 2013 roku.        W tym celu do wszystkich jednostek informacji turystycznej w regionie rozesłano pisma zapraszające do udziału w certyfikacji wraz z regulaminem, kryteriami certyfikacji i wzorami kart zgłoszeniowych. W trakcie procesu certyfikacji do LROT spłynęło łącznie 19 zgłoszeń. Po zapoznaniu się ze złożonymi ankietami, członkowie Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej dokonali weryfikacji w terenie, a następnie opracowali sprawozdania z wizyt weryfikacyjnych dla poszczególnych ośrodków. Na podstawie sprawozdań, zgodnie z Regulaminem Certyfikacji Informacji Turystycznej w województwie lubelskim oraz zgodnie z minimalnymi kryteriami certyfikacji jednostek informacji turystycznej w Polsce w dniu 11 września 2013 r.

 

6.4 Stworzenie dwóch nowoczesnych portali społecznościowych oraz aktualizacja już istniejących

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w 2013 roku uruchomiła 2 nowoczesne portale internetowe WWW.LUBLINTRAVEL.PL i WWW.LUBELSKIETRAVEL.PL stworzone z myślą o turystach chcących zwiedzić Region Lubelski i miasto Lublin. Dzięki dużej funkcjonalności strony uzyskanie informacji o Lubelskim stało się łatwiejsze. Na stronach znajdują się informacje m.in. o: wydarzeniach, zabytkach, noclegach, bazie gastronomicznej oraz o środkach komunikacji. Zarówno lublintravel.pl jak i lubelskietravel.pl są przygotowane do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, np. smartfonach. Strony dostępne są w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej. Obecnie jest przygotowywana rosyjska wersja językowa.


Portale społecznościowe

LROT, LOITiK i Piwnica Pod Fortuną są stale obecne na facebooku. Wśród internautów największym zainteresowaniem cieszyły się Kiermasz Turystyczny oraz Parada Rowerowa gdzie odnotowano 4363 kliknięcia postu, jak również informacje     o projekcie „Menedżer turystyki”  – ok. 2500 unikalnych IP. Profil odwiedzają ludzie    w przedziale wiekowym 18 – 44 lata, głównie mieszkańcy Lublina, Warszawy, Puław   i Krakowa oraz mieszkańcy Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Belgii.

7.1 Zarządzanie obiektem multimedialnym „Piwnica pod Fortuną”

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w „Piwnicy pod Fortuną” w 2013 roku utrzymała wymagane w umowie użyczenia zatrudnienie w wymiarze 4,5 etatu. Kierownik oraz czterech pracowników merytorycznych.

Obiekt jest udostępniany turystom siedem dni w tygodniu w godzinach 11.00-19.00, w sezonie zimowym,
ze względu na mniejszy ruch turystyczny, w godzinach 11.00-17.00. Grupy zorganizowane mają możliwość umówienia zwiedzania poza oficjalnymi godzinami pracy „Piwnicy pod Fortuną” po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zwiedzanie obiektu jest biletowane. Zostały przygotowane również lekcje muzealne oraz oferta krótkiego zwiedzania Lublina

Obiekt multimedialny „Piwnica pod Fortuną” odwiedziło w 2013 roku ponad 15 tysięcy turystów,  w obiekcie przyjęto ponad 30 oficjalnych delegacji, a także przeprowadzono ponad 90 lekcji muzealnych.

7.2 Promocja „Piwnicy pod Fortuną”

 

8.         Przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w Regionie Lubelskim

 

Badania realizowane były w letnim sezonie turystycznym 2013 r od maja do października, przy udziale ankieterów, ośrodków informacji turystycznej, hoteli          i wybranych obiektów turystycznych. Zebrano 8 tys. ankiet. Z badań sporządzony został raport zawierający analizę natężenia oraz specyfiki ruchu turystycznego          w województwie lubelskim. Wyniki badań zaprezentowane zostały podczas zorganizowanej w październiku konferencji prasowej. Raport został rozesłany również w formie elektronicznej. Badanie realizowane w ramach projektu „Lubelskie – Konkurencyjni przez jakość”. Wartość: 222 000,00 zł Dofinansowanie 111 000 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

9. Działalność wydawnicza

 

 

 

10.Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna stale stara się o pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację kolejnych celów statutowych Organizacji.

W roku 2014 rozpoczniemy projekt z programu PBU „Создание информационного комплекса в сфере трансграничного экологического туризма в Еврорегионе „Буг”

“Establishment of informational complex in the sphere of cross-border eco-tourism in the Euroregion Bug”

Czas trwania projektu:                                     24 miesiące

Całkowity budżet projektu :                 464 675,00 EUR

Dofinansowanie projektu:                    418 207,00  EUR

Budżet LROT w ramach projektu:         145 635,00 EUR

Dofinansowanie dla LROT:                   131 070,00 EUR

Partnerzy:

Partner 1         Ekologiczny Klub Turystyki (Łuck, Ukraina, lider projektu)

Partner 2         Brest Regional Agro-industrial Union (Brześć, Białoruś)

Partner 3         Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Cel projektu: Rozbudowa sieci transgranicznej infrastruktury turystycznej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Polesia w województwie lubelskim, obwodzie brzeskim i wołyńskim..

Działania w projekcie:

ü  Opracowanie audytu turystycznego transgranicznego Polesia

ü  Opracowanie strategii rozwoju i promocji transgranicznego Polesia

ü  Opracowanie wspólnego systemu identyfikacji wizualnej marki Polesia

ü  Opracowanie analizy uwarunkowań prawnych organizacji turystyki w trzech krajach

ü  Utworzenie ośrodka transgranicznej informacji turystycznej w Poleskim Parku Narodowym

ü  Utworzenie wypożyczalni rowerów w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego

ü  Wyznaczenie 6 tras turystycznych na terenach transgranicznego Polesia

ü  Wydanie transgranicznej turystycznej mapy Polesia

ü  Organizacja międzynarodowej konferencji branżowej

ü  Organizacja study tourów i press tourów na terenie transgranicznego Polesia

ü  Organizacja stoisk i promocja Polesia na podczas targów i wybranych imprez kulturalnych na terenie województwa lubelskiego, obwodu brzeskiego i wołyńskiego.

 


Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna złożyła w 2013 roku dwa wnioski o dotację zadań z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

Budżet całkowity: 220 000

Dofinansowanie: 110 000

wkład własny finansowy: 94 500

Wkład własny wolontariat: 15 500

 

Celem zadania jest organizacja pierwszych w kraju Targów Turystyki Polski Wschodniej, które odbędą się w dniach 16-18 maja 2014 roku w Lublinie. Impreza zorganizowana zostanie w formule plenerowej na Starym Mieście w Lublinie. Jej celem będzie prezentacja oferty turystycznej 5 regionów Polski Wschodniej oraz zachęcenie mieszkańców województwa lubelskiego do częstszego podróżowania po Polsce Wschodniej. W imprezie udział weźmie min. 60 wystawców prezentujących ofertę turystyczną, dziedzictwo kulturowe, lokalne tradycje kulinarne, rękodzielnicze i  możliwości uprawiania turystyki aktywnej. Impreza ukierunkowane będzie na prezentację międzypokoleniowej oferty rodzinnej dla rodzin z dziećmi oraz i starszymi członkami rodziny (seniorami). Idea ta korespondować będzie z organizowanymi w tym samym czasie w hali targowej targami „Styl 50+ Oferta dla Dojrzałych” koncentrującymi się na ofercie z obszaru kosmetyki, profilaktyki zdrowia i aktywności. Szacuje się, iż Targi Turystyki Polski Wschodniej, w ciągu 3 dni odwiedzi min. 6000 odwiedzających.

Program Targów obejmie:

ü  prezentacje oferty Wystawców w domkach umiejscowionych na Starym Mieście w Lublinie (min. 60 domków)

ü  realizowane na dużej scenie na Placu po Farze prezentacje multimedialne projektów turystycznych z 5 regionów dofinansowanych ze środków unijnych (w związku z obchodami 10-lecia obecności w Unii)

ü  realizowany w 1. dniu targów na dużej scenie na Placu po Farze plenerowy pokaz filmów promocyjnych i seriali zawierających regionalny product placement z 5 województw Polski Wschodniej

ü  gry, konkursy z nagrodami, animacje i zabawy turystyczne prowadzone przez wyspecjalizowanych animatorów przez wszystkie dni targów

ü  degustacje i sprzedaż produktów regionalnych na stoiskach (sprzedaż realizowana przez Wystawców, z której wpływy pozostają własnością Wystawców)

ü  realizowany w 1. dniu targów Wieczór Wystawców umożliwiający nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami branży turystycznej 5 regionów

ü  realizowany w 2. dniu targów energetyczny, otwarty, ciekawy dla wszystkich grup wiekowych koncert zespołu „Czarne Lwy z Przedmieścia” kontynuującego muzyczne tradycje lat 60. i 70 i przywodzącego na pamięć potańcówki, dancingi i wesela sprzed 30 lat

ü  realizowaną w 3 dniu targów Paradę Rowerową obejmującą przejazd na odcinku ok. 30 km z Lublina do Nałęczowa i piknik rodzinny w Parku Zdrojowym (szacuje się, że w Paradzie udział weźmie min. 300 rowerzystów, natomiast Wystawcy otrzymają możliwość prezentacji swojej oferty również podczas Pikniku w Nałęczowie).

 

 

Budżet całkowity: 364 400

Dofinansowanie: 224 000

wkład własny finansowy: 104 800

Wkład własny wolontariat: 35 600

Głównym celem niniejszego zadania jest pełne oznakowanie turystyczne samochodowego Szlaku Renesansu Lubelskiego, poprzez stworzenie 2 nowych pętli trasy samochodowej, obejmującej łącznie 660 km dróg oraz 20 nie oznakowanych dotąd zabytkowych obiektów na południu i północy województwa. Rezultaty projektu obejmą:

ü  Stworzenie 2 nowych pętli szlaku renesansu lubelskiego – zamojskiej i północnej oraz uzupełnienie wszystkich pętli (włącznie z lubelską) o wygodne dla turystów, oznakowane  łączniki (skróty tras)

ü  Oznakowanie 20 zabytków z wykorzystaniem 20 polsko/angielskich tablic informacyjnych

ü  Oznakowanie 660 km tras samochodowych z wykorzystaniem  140 znaków drogowych E22a (informacja o przebiegu szlaku) i E22b (kierowanie do obiektu)

ü  Rozmieszczenie wokół najważniejszych dla renesansu miast 12 tablic E22c (większe pozwalające pokazać zarys obiektu) – 6 tablic wokół Lublina i po 3 wokół Kazimierza Dolnego i Zamościa

ü  Wydanie polskiej i angielskiej wersji mapy – nakład 4000 szt.

ü  Organizacja konferencji prasowej promującej szlak – zasięg regionalny

ü  Publikacja 4 artykułów o szlaku – zasięg ogólnopolski

ü  Organizacja konkursu fotograficznego promującego szlak wraz z wystawą fotograficzną prezentującą najlepsze prace – promocja szlaku wśród turystów

ü  Wykonanie renesansowych magnesów – gadżetów promujących szlak – 1000 szt.

ü  Nagranie wersji audio informacji o wszystkich obiektach renesansu lubelskiego (udostępniane bezpłatnie on line, na audioguidach LROT i za pomocą QR Code przy samych obiektach na szlaku)

ü  Przewodnik po szlaku renesansu lubelskiego w wersji na smart fony (dedykowana aplikacja Android oraz iOS, w oparciu o nawigacje GPS z modułem umożliwiającym udostępnianie przez turystów informacji nt. swojej wycieczki na portalach społecznościowych tworzenie sieci rekomendacji), dostępny również on-line oraz przy wszystkich obiektach, dzięki QR Code.

Głównym efektem projektu będzie oznaczenie zamojskiej i północnej pętli Szlaku Renesansu Lubelskiego wraz z łącznikami do istniejącej trasy, obejmujące ustawienie przy drogach 140 znaków drogowych E22a i E22b oraz 12 tablic E22c. Przy/na zabytkowych budynkach umieszczonych zostanie 20 tablic informacyjnych zawierających informacje o obiekcie i jego cechach związanych z renesansem w języku polskim i angielskim. Oznakowanych zostanie ok. 660 km dróg lokalnych, krajowych i wojewódzkich. Na trasie znajdzie się (17 miejscowości) i 20 obiektów.

 

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".